Отказ от отговорност във връзка с провеждане на събитието: “Лабиринтът – NIGHT GAME 2022”

 

Лична отговорност на всеки участник е да се запознае и съгласи с правилата и условията за участие в събитието. Счита се, че всеки участник познава и приема условията за участие и носи лична отговорност за участието си. Съгласието се удостоверява след отбелязване на полето „съгласен съм“ във формата за регистрация. Всеки участник, независимо дали е записал сам себе си или се включва след като е записан за участие от друго лице, се счита за съгласен с общите правила и условия за провеждане на събитието.

 

Моля, прочетете внимателно следното и се подпишете, за да Ви бъде разрешено да влезете (с каквато и да било цел) на Събитието и свързания с него имот (тук наричан „Обекта”).

В смисъла, в който се използва в настоящия документ, дефиницията на термина „Освободени от отговорност лица” включва следното: (i) Създатели на приключения , неговите дъщерни и свързани дружества, собственици, съдружници, управители, директори, длъжностни лица, настоящи и бъдещи служители, агенти, представители, частни и универсални правоприемници (тук наричани заедно „Създатели на приключения”); (ii) всякакви доброволци за Събитията; и (iii) всякакви спонсори на Събитията, техните свързани дружества и изпълнители и съответните им служители.

  1. Потвърждавам, че съм в добро здраве и в подобаващо физическо състояние, за да участвам в събитието на Създатели на приключения. Удостоверявам, че нямам известни или установени физически и психически заболявания, които биха могли да повлияят на способността ми да участвам безопасно в събитието на Създатели на приключения или в резултат, на които участието ми би създало риск от опасност за мен или за други лица.
  2. Разбирам, че настоящият отказ важи за всички събития на Създатели на приключения и за цялата продължителност на всички събития на Създатели на приключения или който и да било от неговите спонсори, партньори, търговци, местни власти и/или което и да било лице и/или дружество, свързано със събитията на Създатели на приключения.
  3. Разбирам, че на терена на Събитието може да има животни, насекоми и растения.
  4. Освобождавам от отговорност, отказвам се от правото на и се ангажирам да не съдя Освободените от отговорност лица за всякаква отговорност спрямо мен, моите лични представители, частни и универсални правоприемници и най-близки роднини за всякакви преки или косвени искове, основания/състави, задължения, съдебни дела, обвинения, жалби, спорове, вреди, разходи или разноски от каквото и да било естество или от какъвто и да било вид, независимо от това дали същите са съгласно закона или правото на справедливостта по договор или съобразно деликт или другояче, независимо от това дали са известни или не, дали произтичат от или са свързани с присъствието ми (или присъствието на малолетното ми дете/повереника ми) на Събитието или докато се намирам на Обекта и независимо от това дали същите са причинени от активната или пасивната небрежност на Освободените от отговорност лица.

Организатор:

СЪЗДАТЕЛИ НА ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЕООД

Рег. ном.: 206456475

БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Подуяне, бл. 15, вх. Г, ет. 3 

 

Съгласия участие

Правила: Съгласявам се да се запозная с и да се придържам към всички писмени и/или обявени гласно правила на Създатели на приключения, както и с всички писмени и/или обявени гласно правила на Мястото на провеждане. Съгласявам се също така да спазвам всички нареждания, указания и решения на персонала на Създатели на приключения и на персонала на Мястото на провеждане. Съгласявам се и да не оспорвам тези правила, нареждания, указания и решения на каквото и да било основание в който и да било момент.

Непредвидено закъснение или отменяне: Потвърждавам, че Създатели на приключения може по свое собствено усмотрение да забави, промени или анулира събитието на Създатели на приключения, ако управлението на събитието стане неразумно трудно или несигурно поради условията, естествени непредвидени обстоятелства или непредвидени обстоятелства вследствие на човешка намеса. Съгласявам се, че „непредвидено обстоятелство” означава всяко обстоятелство, което е неподвластно на Създатели на приключения, включително – но не само – силен вятър, прекомерен дъжд или градушка, ураган, торнадо, земетресение, наводнение, събуждане на витошкият вулкан, терористични действия, пожар, действителна или предстояща стачка, трудови спорове или спиране на работа, въстание, война, всеобщо бедствие и неизбежно произшествие. Съгласявам се, че събитието може да бъде отменено и в случай не недостатъчен брой участници, необходими за неговото провеждане и възпрепятстване по непредвидени причини, свързани със застрашаващи здравето на участниците или организаторите причини.

 В случай на забавяне, промяна или отлагане на събитието на Създатели на приключения, както е описано в настоящия абзац, разбирам, че няма да имам право на възстановяване на таксата за вход или каквито и да било други разходи, заплатени във връзка със събитието на Създатели на приключения, освен в случаи, при които събитието на Създатели на приключения  бъде отменено от организаторите на Създатели на приключения по причини, различни от непредвидени обстоятелства.

Правила, на които се подчинява участието: Разбирам, че Създатели на приключения имат правомощията да дават указания или нареждания във връзка с начина на безопасното ми участие в Дейностите на Терена или в Свързаните дейности и че има правото да спре участието ми в Дейностите на Терена или в Свързаните дейности във всеки един момент, когато счете това за необходимо, за да опази безопасността на участниците, зрителите и персонала; и/или за да съдейства за честната игра и духа на Създатели на приключения.

Отстраняване от терена: Разбирам, че персоналът на Създатели на приключения има правото  незабавно да накара всеки, който не спазва каквито и да било правила, нареждания, указания, решения или закони или чието поведение застрашава безопасността или влияе негативно на дадено лице, съоръжение или имот от каквото и да било естество, да напусне терена или имота.

Възстановяване на такси: Разбирам, че никакви такси и свързани разходи (включително продукти по избор, билети на зрители и дарения), заплатени за регистрация за събитието на Създатели на приключения, не подлежат на възстановяване по каквато и да било причина при каквито и да било обстоятелства, включително – но не само – застъпване на графици и/или отменяне на събитието.

Нагласа и поведение: Съгласявам се също така да се държа подобаващо във всеки един момент; да демонстрирам уважение към всички хора и дa се отнасям внимателно към цялото оборудване и всички съоръжения; и да участвам в дух на сътрудничество и с положителна нагласа.

Алкохол и наркотици: Удостоверявам, че не се намирам и че на датата на събитието на Създатели на приключения няма да се намирам под влиянието на алкохол или каквито и да било наркотици, което по какъвто и да било начин би могло да навреди на способността ми да участвам безопасно в събитието.

Потвърждавам и се съгласявам също така, че строго се забранява консумацията на алкохол по време на участието в събитието на Създатели на приключения.

На лица на възраст под 18 години се забранява да закупуват и/или консумират алкохол, докато се намират на обекта на Създатели на приключения и/или по време на което и да било от събитията на Създатели на приключения.

Фотографиране: Наясно съм, че всякакви фотографии, филми, записи, снимки с дрон и/или мои портрети, заснети по време на събитието на Създатели на приключения от Създатели на приключения, неговите свързани юридически лица или изпълнители и/или от медиите, стават собственост единствено на Създатели на приключения. Предоставям правото, разрешението и пълномощията си на Създатели на приключения да използва моите фотографии, филми или записи с мен и/или мои портрети за всякакви законосъобразни цели, включително – но не само – за промоционални, рекламни и маркетингови дейности. Наясно съм също така, че като едноличен собственик Създатели на приключения има пълното право да продава и/или печели от търговското използване на такива фотографии, филми, записи и/или портрети.

Прочетох, разбрах и приемам всички условия на горния отказ от права.